จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลป่าขะ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากรประจำจุด     นายทองหล่อ   แดงอร่าม
สถานที่ดำเนินการ     บ้านเลขที่ 359 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าขะ อ.บ้านนา
  จ.นครนายก  โทรศัพท์  087-0425041
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       2    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลป่าขะ

 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง    กระท้อนสามรส
วิทยากรประจำจุด      นางจิราภรณ์   เอกฉัตร
สถานที่ดำเนินการ     บ้านเลขที่ 188  หมู่ที่ 12  ตำบลป่าขะ อ.บ้านนา
  จ.นครนายก  โทรศัพท์  081-0034039
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       7    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   พฤษภาคม – สิงหาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลศรีกะอาง

    ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง    น้ำเฉาก๊วย
วิทยากรประจำจุด      นางสมทรง  พิกุลทอง
สถานที่ดำเนินการ      บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 9  ตำบลศรีกะอาง อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  089-2078168
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       5    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านพร้าว

         ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง     การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
วิทยากรประจำจุด       นายดิเรก   อินทรประเสริฐ
สถานที่ดำเนินการ       หมู่ที่ 12  ตำบลบ้านพร้าว อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  085-1708992
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       3    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านพริก

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง     การทำนา
วิทยากรประจำจุด       นายศิริ   เชยชื่น
สถานที่ดำเนินการ       บ้านเลขที่  163   หมู่ที่  1  ตำบลบ้านพริก อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  089 - 8897213
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       3    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – เมษายน


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านพริก

       ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง     การทำสวน
วิทยากรประจำจุด      นายประสิทธิ์   แจ่มใส
สถานที่ดำเนินการ      บ้านเลขที่  201 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านพริก อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  089 - 8921457
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       6    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – เมษายน


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลเขาเพิ่ม

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง    ไม้ขุดล้อม
วิทยากรประจำจุด      นายถวิล    กล่ำเจริญ
สถานที่ดำเนินการ      59/1 หมู่ที่ 9  ตำบลเขาเพิ่ม  อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  085-1708992
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว       7    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิกุลออก

            ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง      น้ำพริกเผาเห็ดฟาง
วิทยากรประจำจุด        นางสาวสอาด     ปฏิบัติ
สถานที่ดำเนินการ        109 หมู่ที่ 12 ตำบลพิกุลออก อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  037 -323717
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  6    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิกุลออก

   ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง       ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากรประจำจุด         นายทองอยู่     ทองอินทร์
สถานที่ดำเนินการ         40 หมู่ที่ 8 ตำบลพิกุลออก อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  037 -382489
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  10    ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบางอ้อ

        ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง      ศูนย์ข้าวชุมชน
วิทยากรประจำจุด        นายโสม     ศรีโพธิ์
สถานที่ดำเนินการ        44 หมู่ที่ 2  ตำบลบางอ้อ อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  085 -3936627
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  12     ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   เมษายน – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบางอ้อ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง       การแปรรูปผลผลิตเกษตรตลอดฤดูกาล
วิทยากรประจำจุด        นางกิตติมา     ระงับพาล
สถานที่ดำเนินการ        39 หมู่ที่ 13  ตำบลบางอ้อ อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  085 -1906274
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  6     ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   มกราคม – ธันวาคม


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลทองหลาง

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง       การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
วิทยากรประจำจุด         นายประมาณ     จำรัสทอง
สถานที่ดำเนินการ         80 หมู่ที่ 60  ตำบลทองหลาง อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  086 -1482247
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  7     ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   ตลอดปี


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลทองหลาง

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง      ไร่นา สวนผสมและเกษตรผสมผสาน
วิทยากรประจำจุด        นายถวิล     ทรัพย์สมบัติ
สถานที่ดำเนินการ        71/1 หมู่ที่ 3  ตำบลทองหลาง อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  087 -0895382
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  12     ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   ตลอดปี


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านนา

              ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง     การเพาะเห็ดฟาง
วิทยากรประจำจุด       นายเชื่อม   อิ่มเอิบ
สถานที่ดำเนินการ       9/1 หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  037 - 381862
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว  25  ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   ตลอดปี


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลอาษา

    ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง       ไร่นา สวนผสม
วิทยากรประจำจุด         นายธีรยุทธ     เปรมจิตร
สถานที่ดำเนินการ         16/1 หมู่ที่ 6  ตำบลอาษา   อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  -
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว     10     ปี
ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม   ตลอดปี


จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลศรีกะอาง

        ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง       การผลิตมะนาวนอกฤดู
วิทยากรประจำจุด         นายเพทาย  วรวัฒน์
สถานที่ดำเนินการ         134  หมู่ที่ 2   ตำบลศรีกะอาง  อ.บ้านนา
จ.นครนายก  โทรศัพท์  087-0031335
ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว    3    ปี

ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม     ตุลาคม - ธันวาคม