ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดอนเปร็ง หมู่ที่ ๑๒  ตำบลพิกุลออก

กิจกรรม  - น้ำพริกเผาเห็ดฟาง
             - ปลาร้าทรงเครื่อง -หมี่กรอบ
     

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
น้ำซับรวมใจ หมู่ที่ ๙  ตำบลศรีกะอาง

กิจกรรม   -พรมเอนกประสงค์ -ดอกไม้ใยบัว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ป่าขะสามัคคี หมู่ที่ ๑๒  ตำบลป่าขะ

กิจกรรม    - กระท้อนสามรส
               - กระท้อนจิ๊ดจ๊าด
               - พรมเอนกประสงค์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ท่ามะเฟืองสามัคคี หมู่ที่ ๔  ตำบลป่าขะ

กิจกรรม    - ทองพับสมุนไพร  - ขนมโมจิ
                - หมี่กรอบ          - ตุ๊กตาการบูร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ ๑๒  ตำบลป่าขะ

กิจกรรม  - ผักปลอดสารพิษ
              - ผักพื้นบ้าน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้ศรีกะอาง
หมู่ที่ ๙  ตำบลศรีกะอาง

กิจกรรม    - ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากไม้มะม่วง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ
หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบางอ้อ

กิจกรรม     - มะดันอบแห้ง
                 - มะดันแช่อิ่ม

วิสาหกิจชุมชนชมรมกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๔  ตำบลทองหลาง

กิจกรรม      - เห็ดขอนขาว
                 - เห็ดกระด้าง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์
บ้านเรือนไทยจำลอง
หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านพริก

กิจกรรม        - บ้านเรือนไทยจำลอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์
สวัสดิการนครนายก หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าขะ

กิจกรรม  - น้ำสมุนไพรลูกยอ
  - น้ำสมุนไพร สูตรต่าง ๆ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
คลอง ๓๑ พัฒนา หมู่ที่ ๗   ตำบลอาษา

กิจกรรม   -  ปลาส้ม
              -  ปลาร้าสด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวบ้านหนองตะลุมพุก
หมู่ที่ 9   ตำบลบ้านพริก

กิจกรรม  -  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
  -  การทำน้ำหมักชีวภาพ
  -  การผลิตปุ๋ยหมักระบบกรองเติมอากาศ